Integritetspolicy

Gäller från 2022-08-01

Taktil profil AB, org nr 556943-0464, nedan nämnt “vi”, “vår” eller “Taktil profil” är ansvariga för behandling av personuppgifter i enlighet med de principer som beskrivs på denna sida. Taktil profil är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker bland annat då vi tillhandahåller våra tjänster och vid besök av webbplatsen taktilprofil.se.

I denna integritetspolicy förklarar vi när och hur personuppgifter behandlas, på vilken laglig grund som behandlingen sker samt hur vi ser på lagring och skydd av dessa uppgifter.

När behandling av personuppgifter sker

För att du skall kunna använda vår webbplats, beställa våra tjänster, köpa våra produkter eller kontakta oss så behöver vi behandla personuppgifter om dig.

Taktil profil samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, ingår ett avtal med oss kring de tjänster vi levererar, vid köp av produkter eller på annat sätt kontaktar oss. Informationen samlas in med syfte att avtal och köp skall kunna slutföras och fullföljas och för att vi skall kunna tillhandahålla valda tjänster, produkter, erbjudanden och information. Vi kan även i vissa fall samla in och uppdatera befintliga adressuppgifter via tredjepartstjänster för adressuppdatering.
 

Vilka personuppgifter behandlas

För dig som webbplatsbesökare:
 

Taktil profil samlar in information när du besöker taktilprofil.se. Detta gör vi för att kunna förstå hur webbplatsen används och för att förbättra innehåll och utseende. Informationen som samlas in är främst icke-identifierande information av den typ som webbläsare normalt skickar ut när en webbplats besöks. Din IP-adress är i vissa fall att betrakta som personlig identifierbar information som vi behandlar för att kunna granska användningen av våra tjänster.
 

Uppgifter som behandlas:

 • Typ av webbläsare
 • Typ av operativsystem
 • IP-adress
 • Språkpreferens
 • Hänvisande webbplats
 • Tidpunkt för besöket

Om du använder formulär på webbplatsen för att kontakta oss så behöver vi bland annat behandla:

 • Namn/företagsnamn
 • E-postadress och telefonnummer
 • Din aktivitet på vår webbplats
 • Ditt intresse för olika tjänster
 • Vad ärendet gäller

 

Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter

Taktil profil baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder.

 

Fullgörande av avtal och köp

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå i och fullgöra våra åtaganden i ett avtal och vid köp av våra produkter. Exempelvis för att kunna fullgöra nödvändig kommunikation och för att kunna fakturera inblandade parter i uppdraget. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna följa upp aktiva eller avslutade uppdrag.
 

Intresseavvägning

I en del fall utför vi behandling av dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning. Exempelvis för att kunna kontakta dig med erbjudanden, genomföra säljaktiviteter och följa upp efter avslutat uppdrag.
 

Rättslig skyldighet

I vissa fall har Taktil profil en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller bland annat för att kunna uppfylla lagkrav enligt bokföringslagen (1999:1078).
 ​

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Taktil profil. Utöver detta kan dina personuppgifter delas med betrodd tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa företag agerar då personuppgiftsbiträden.
 

Till exempel behandlas dina personuppgifter av personuppgiftsbiträden som genomför vår fakturering och revision samt av IT- och systemleverantörer som levererar teknisk infrastruktur eller andra tekniska tjänster.
 

Taktil profil med våra leverantörer och samarbetspartners behandlar primärt dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer Taktil profil att tillse att en sådan överföring och behandling sker på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig lag.
 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Taktil profil vidtar löpande säkerhetsåtgärder för att kontinuerligt skydda dina personuppgifter. Vi skyddar databaser och interna system med brandväggar, lösenord och där det är tillämpligt, tvåfaktorsautentisering.

Endast ett fåtal användare har direkt tillgång till eventuella databaser och vi övervakar interna system efter tecken på intrångsförsök och liknande.
 

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Grundinställningen är att Taktil profil aldrig kommer att spara dina personuppgifter längre än vad som behövs för att fullgöra de ändamål som angivits i denna integritetspolicy. Undantaget är om vi behöver spara uppgifterna längre för att följa andra lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en rättslig process.

 

Dina rättigheter

Du som registrerad har under vissa förutsättningar rätt att begära radering eller rättelse av dina uppgifter. Du har också rätt att invända mot Taktil profils behandling och återkalla ett lämnat samtycke. För att kontakta oss kring dina rättigheter använder du enklast någon av kontaktvägarna som anges på vår webbplats.
 

Förändringar i integritetspolicyn

Taktil profil kan när som helst förändra integritetspolicyn och meddelar då med rimligt varsel när en förändring är på gång.